Usage Statistics for ssandc.com

Summary Period: May 2017
Generated 01-Jun-2017 01:00 EDT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for May 2017
Total Hits 4580
Total Files 3618
Total Pages 3635
Total Visits 1087
Total KBytes 147463
Total Unique Sites 750
Total Unique URLs 143
Total Unique Referrers 214
Total Unique User Agents 120
. Avg Max
Hits per Hour 6 284
Hits per Day 147 439
Files per Day 116 375
Pages per Day 117 374
Visits per Day 35 97
KBytes per Day 4757 23350
Hits by Response Code
Code 200 - OK 3618
Code 301 - Moved Permanently 1
Code 302 - Found 270
Code 304 - Not Modified 55
Code 403 - Forbidden 14
Code 404 - Not Found 619
Code 500 - Internal Server Error 3

Daily usage for May 2017

Daily Statistics for May 2017
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 167 3.65% 133 3.68% 139 3.82% 22 2.02% 24 3.20% 1883 1.28%
2 66 1.44% 28 0.77% 31 0.85% 25 2.30% 31 4.13% 813 0.55%
3 127 2.77% 88 2.43% 96 2.64% 33 3.04% 34 4.53% 3105 2.11%
4 134 2.93% 59 1.63% 54 1.49% 48 4.42% 42 5.60% 703 0.48%
5 266 5.81% 245 6.77% 244 6.71% 97 8.92% 103 13.73% 2983 2.02%
6 10 0.22% 8 0.22% 8 0.22% 8 0.74% 10 1.33% 214 0.15%
7 67 1.46% 42 1.16% 43 1.18% 14 1.29% 18 2.40% 480 0.33%
8 31 0.68% 26 0.72% 26 0.72% 13 1.20% 15 2.00% 1158 0.79%
9 59 1.29% 28 0.77% 28 0.77% 19 1.75% 30 4.00% 367 0.25%
10 19 0.41% 12 0.33% 13 0.36% 12 1.10% 15 2.00% 619 0.42%
11 56 1.22% 33 0.91% 32 0.88% 12 1.10% 23 3.07% 1488 1.01%
12 327 7.14% 294 8.13% 293 8.06% 50 4.60% 36 4.80% 14482 9.82%
13 210 4.59% 173 4.78% 174 4.79% 44 4.05% 20 2.67% 15426 10.46%
14 223 4.87% 198 5.47% 201 5.53% 44 4.05% 27 3.60% 16080 10.90%
15 396 8.65% 375 10.36% 374 10.29% 79 7.27% 58 7.73% 23350 15.83%
16 247 5.39% 196 5.42% 195 5.36% 47 4.32% 45 6.00% 8342 5.66%
17 157 3.43% 101 2.79% 101 2.78% 27 2.48% 27 3.60% 792 0.54%
18 147 3.21% 109 3.01% 113 3.11% 44 4.05% 40 5.33% 1968 1.33%
19 215 4.69% 171 4.73% 171 4.70% 47 4.32% 50 6.67% 6284 4.26%
20 58 1.27% 39 1.08% 38 1.05% 28 2.58% 33 4.40% 477 0.32%
21 52 1.14% 39 1.08% 42 1.16% 25 2.30% 21 2.80% 385 0.26%
22 48 1.05% 18 0.50% 17 0.47% 16 1.47% 21 2.80% 642 0.44%
23 439 9.59% 358 9.89% 363 9.99% 56 5.15% 58 7.73% 14260 9.67%
24 327 7.14% 290 8.02% 290 7.98% 33 3.04% 45 6.00% 11958 8.11%
25 72 1.57% 45 1.24% 42 1.16% 30 2.76% 31 4.13% 2344 1.59%
26 52 1.14% 40 1.11% 42 1.16% 31 2.85% 30 4.00% 753 0.51%
27 310 6.77% 277 7.66% 274 7.54% 49 4.51% 49 6.53% 11136 7.55%
28 91 1.99% 54 1.49% 55 1.51% 35 3.22% 34 4.53% 718 0.49%
29 42 0.92% 34 0.94% 36 0.99% 29 2.67% 28 3.73% 1253 0.85%
30 90 1.97% 57 1.58% 52 1.43% 34 3.13% 40 5.33% 1894 1.28%
31 75 1.64% 48 1.33% 48 1.32% 36 3.31% 42 5.60% 1106 0.75%

Hourly usage for May 2017

Hourly Statistics for May 2017
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 7 244 5.33% 6 187 5.17% 6 196 5.39% 185 5724 3.88%
1 25 787 17.18% 24 757 20.92% 24 759 20.88% 1042 32305 21.91%
2 2 78 1.70% 1 60 1.66% 1 60 1.65% 102 3166 2.15%
3 3 106 2.31% 2 72 1.99% 2 75 2.06% 105 3240 2.20%
4 8 263 5.74% 7 247 6.83% 7 245 6.74% 145 4483 3.04%
5 4 152 3.32% 3 118 3.26% 3 116 3.19% 157 4868 3.30%
6 10 318 6.94% 8 253 6.99% 8 256 7.04% 335 10376 7.04%
7 3 120 2.62% 2 75 2.07% 2 77 2.12% 170 5265 3.57%
8 7 246 5.37% 7 235 6.50% 7 238 6.55% 274 8492 5.76%
9 4 137 2.99% 2 87 2.40% 2 87 2.39% 66 2043 1.39%
10 4 145 3.17% 2 62 1.71% 1 61 1.68% 80 2478 1.68%
11 5 177 3.86% 3 105 2.90% 3 110 3.03% 163 5038 3.42%
12 5 164 3.58% 3 113 3.12% 3 111 3.05% 92 2843 1.93%
13 2 88 1.92% 1 41 1.13% 1 42 1.16% 56 1735 1.18%
14 3 115 2.51% 2 73 2.02% 2 73 2.01% 136 4213 2.86%
15 6 204 4.45% 5 171 4.73% 5 170 4.68% 379 11751 7.97%
16 4 141 3.08% 4 128 3.54% 4 129 3.55% 111 3446 2.34%
17 6 208 4.54% 3 100 2.76% 3 102 2.81% 106 3274 2.22%
18 4 149 3.25% 3 120 3.32% 3 119 3.27% 245 7595 5.15%
19 1 44 0.96% 1 34 0.94% 1 34 0.94% 69 2150 1.46%
20 1 54 1.18% 1 41 1.13% 1 40 1.10% 104 3209 2.18%
21 1 50 1.09% 1 36 1.00% 1 34 0.94% 59 1826 1.24%
22 8 250 5.46% 5 174 4.81% 5 172 4.73% 119 3702 2.51%
23 10 340 7.42% 10 329 9.09% 10 329 9.05% 459 14239 9.66%

Top 30 of 143 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 1306 28.52% 57042 38.68% /stats/usage_201705.html
2 676 14.76% 6961 4.72% /stats/
3 396 8.65% 618 0.42% /
4 393 8.58% 45791 31.05% /stats/usage_201506.html
5 75 1.64% 104 0.07% /img/
6 58 1.27% 55 0.04% /cgi-local/
7 57 1.24% 59 0.04% /mpc/
8 43 0.94% 4959 3.36% /stats/usage_201504.html
9 42 0.92% 4724 3.20% /stats/usage_201511.html
10 40 0.87% 114 0.08% /postinfo.html
11 32 0.70% 48 0.03% /mpc/docs/
12 32 0.70% 107 0.07% /mpc/docs/SiteMgr/
13 28 0.61% 30 0.02% /mpc/docs/Site/
14 26 0.57% 26 0.02% /mpc/docs/Site/WATPreview/
15 26 0.57% 25 0.02% /mpc/docs/styles/
16 26 0.57% 1 0.00% /mxlogic_dump
17 23 0.50% 22 0.02% /mpc/docs/themes/
18 14 0.31% 1555 1.05% /stats/usage_201508.html
19 10 0.22% 1105 0.75% /stats/usage_201404.html
20 9 0.20% 1013 0.69% /stats/usage_201407.html
21 9 0.20% 1043 0.71% /stats/usage_201507.html
22 9 0.20% 988 0.67% /stats/usage_201609.html
23 9 0.20% 985 0.67% /stats/usage_201611.html
24 9 0.20% 878 0.60% /stats/usage_201703.html
25 8 0.17% 866 0.59% /stats/usage_201402.html
26 8 0.17% 892 0.60% /stats/usage_201405.html
27 7 0.15% 20 0.01% /mpc/docs/SiteMgr/desktop_login_top.htm
28 7 0.15% 771 0.52% /stats/usage_201403.html
29 7 0.15% 778 0.53% /stats/usage_201409.html
30 7 0.15% 807 0.55% /stats/usage_201503.html

Top 10 of 143 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 1306 28.52% 57042 38.68% /stats/usage_201705.html
2 393 8.58% 45791 31.05% /stats/usage_201506.html
3 676 14.76% 6961 4.72% /stats/
4 43 0.94% 4959 3.36% /stats/usage_201504.html
5 42 0.92% 4724 3.20% /stats/usage_201511.html
6 14 0.31% 1555 1.05% /stats/usage_201508.html
7 10 0.22% 1105 0.75% /stats/usage_201404.html
8 9 0.20% 1043 0.71% /stats/usage_201507.html
9 9 0.20% 1013 0.69% /stats/usage_201407.html
10 9 0.20% 988 0.67% /stats/usage_201609.html

Top 10 of 72 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 676 14.76% 287 26.85% /stats/
2 396 8.65% 268 25.07% /
3 1306 28.52% 130 12.16% /stats/usage_201705.html
4 393 8.58% 113 10.57% /stats/usage_201506.html
5 75 1.64% 37 3.46% /img/
6 57 1.24% 32 2.99% /mpc/
7 58 1.27% 20 1.87% /cgi-local/
8 43 0.94% 19 1.78% /stats/usage_201504.html
9 32 0.70% 12 1.12% /mpc/docs/
10 32 0.70% 11 1.03% /mpc/docs/SiteMgr/

Top 10 of 72 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 676 14.76% 289 27.26% /stats/
2 396 8.65% 228 21.51% /
3 1306 28.52% 132 12.45% /stats/usage_201705.html
4 393 8.58% 112 10.57% /stats/usage_201506.html
5 75 1.64% 43 4.06% /img/
6 57 1.24% 38 3.58% /mpc/
7 58 1.27% 20 1.89% /cgi-local/
8 43 0.94% 18 1.70% /stats/usage_201504.html
9 40 0.87% 17 1.60% /postinfo.html
10 32 0.70% 13 1.23% /mpc/docs/

Top 30 of 750 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 352 7.69% 352 9.73% 41014 27.81% 88 8.10% 46.161.9.3
2 236 5.15% 236 6.52% 2430 1.65% 8 0.74% 195.88.16.114
3 73 1.59% 73 2.02% 5394 3.66% 1 0.09% 153.126.153.121
4 56 1.22% 13 0.36% 53 0.04% 1 0.09% 38.95.224.253
5 54 1.18% 54 1.49% 2364 1.60% 2 0.18% 79.110.25.188
6 53 1.16% 53 1.46% 2320 1.57% 1 0.09% 46.148.120.180
7 53 1.16% 53 1.46% 3467 2.35% 1 0.09% 89-25-55-34.ip.btc-net.bg
8 52 1.14% 52 1.44% 2276 1.54% 1 0.09% 79.110.25.214
9 52 1.14% 52 1.44% 2276 1.54% 1 0.09% 93.179.89.87
10 51 1.11% 48 1.33% 110 0.07% 1 0.09% 104.196.186.134
11 51 1.11% 51 1.41% 2233 1.51% 1 0.09% 46.148.112.179
12 49 1.07% 5 0.14% 32 0.02% 1 0.09% 74.88.68.239
13 47 1.03% 5 0.14% 8 0.01% 1 0.09% 192.84.19.225
14 47 1.03% 47 1.30% 484 0.33% 47 4.32% 31.184.236.12
15 45 0.98% 45 1.24% 1970 1.34% 1 0.09% 46.148.127.219
16 43 0.94% 39 1.08% 1310 0.89% 1 0.09% 158.69.229.6
17 41 0.90% 41 1.13% 1795 1.22% 1 0.09% 5.101.222.82
18 41 0.90% 20 0.55% 583 0.40% 19 1.75% 5.255.250.18
19 41 0.90% 15 0.41% 149 0.10% 10 0.92% 5.255.250.26
20 40 0.87% 40 1.11% 1751 1.19% 2 0.18% 146.185.200.58
21 39 0.85% 31 0.86% 48 0.03% 1 0.09% 104.196.159.88
22 39 0.85% 39 1.08% 1707 1.16% 2 0.18% 46.148.120.81
23 37 0.81% 37 1.02% 1620 1.10% 1 0.09% 146.185.200.35
24 37 0.81% 37 1.02% 1620 1.10% 1 0.09% 46.148.127.94
25 35 0.76% 35 0.97% 1532 1.04% 1 0.09% 146.185.201.78
26 35 0.76% 35 0.97% 1532 1.04% 1 0.09% 79.110.25.246
27 34 0.74% 34 0.94% 1488 1.01% 1 0.09% 146.185.201.83
28 34 0.74% 12 0.33% 136 0.09% 10 0.92% 5.255.250.35
29 34 0.74% 18 0.50% 386 0.26% 15 1.38% 5.255.250.41
30 32 0.70% 32 0.88% 51 0.03% 11 1.01% 46.48.13.161

Top 10 of 750 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 352 7.69% 352 9.73% 41014 27.81% 88 8.10% 46.161.9.3
2 73 1.59% 73 2.02% 5394 3.66% 1 0.09% 153.126.153.121
3 53 1.16% 53 1.46% 3467 2.35% 1 0.09% 89-25-55-34.ip.btc-net.bg
4 236 5.15% 236 6.52% 2430 1.65% 8 0.74% 195.88.16.114
5 54 1.18% 54 1.49% 2364 1.60% 2 0.18% 79.110.25.188
6 53 1.16% 53 1.46% 2320 1.57% 1 0.09% 46.148.120.180
7 52 1.14% 52 1.44% 2276 1.54% 1 0.09% 79.110.25.214
8 52 1.14% 52 1.44% 2276 1.54% 1 0.09% 93.179.89.87
9 51 1.11% 51 1.41% 2233 1.51% 1 0.09% 46.148.112.179
10 45 0.98% 45 1.24% 1970 1.34% 1 0.09% 46.148.127.219

Top 30 of 214 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1561 34.08% - (Direct Request)
2 348 7.60% http://nsxbuylevitraonline.bid
3 301 6.57% http://inijenbrog.wordpress.com
4 284 6.20% http://elingrosking.wordpress.com
5 268 5.85% http://spacajapan.wordpress.com
6 236 5.15% http://birkchantlacar.wordpress.com
7 167 3.65% http://roigebybum.wordpress.com
8 76 1.66% https://mobileapkworld.com/
9 30 0.66% http://bank-job.ru/kompilyatsii/smotret-video-hochu-ebatsya.php
10 30 0.66% http://master-shops.ru/labuteni/smotret-lesbi-v-chulkah.php
11 30 0.66% http://rscontinent.ru/pisyun/porno-zhenskaya-masturbatsiya-foto.php
12 30 0.66% http://solomobi.ru/gang-bang/chto-esli-plastilin-zasunut-v-pisku.php
13 30 0.66% http://ssandc.ssve.ru/SEO
14 30 0.66% http://stkirov.ru/aziatskoe/seks-spasaet-ot-raka.php
15 30 0.66% http://vivacomfort.ru/v-dushe/bdsm-znakomstva-evropa.php
16 30 0.66% http://vsedladam.ru/zhestkoe/ostalis-odni-skritaya-kamera.php
17 25 0.55% http://artcet.ru/vdvoem/film-gde-vse-golie.php
18 14 0.31% http://nightlong.xyz
19 14 0.31% http://nonchivalrous.xyz
20 12 0.26% http://circumambulation.xyz
21 12 0.26% http://mexicanonlinepharmacy.us
22 11 0.24% http://craggedly.xyz
23 11 0.24% http://nondiffused.xyz
24 11 0.24% http://stylostixis.xyz
25 11 0.24% http://unenvironed.xyz
26 11 0.24% http://ununified.xyz
27 10 0.22% http://macapagal.xyz
28 9 0.20% http://impressment.xyz
29 9 0.20% http://synthesizing.xyz
30 9 0.20% http://wherecanibuyviagraonline.info

Top 15 of 120 Total User Agents
# Hits User Agent
1 343 7.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 321 7.01% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bo
3 319 6.97% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com
4 284 6.20% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firef
5 268 5.85% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_0) AppleWebKit/5
6 239 5.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTM
7 236 5.15% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.8; rv:49.0) Gecko/2
8 195 4.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
9 173 3.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:29.0) Gecko/20100101 F
10 167 3.65% Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox
11 160 3.49% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_4) AppleWebKit/5
12 151 3.30% Mozilla/4.0 (Windows NT 6.2) AppleWebKit/537.17 (KHTML, like
13 141 3.08% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686 on x86_64) AppleWebKit/5
14 140 3.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
15 132 2.88% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi

Usage by Country for May 2017

Top 6 of 6 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 4475 97.71% 3513 97.10% 143909 97.59% Unresolved/Unknown
2 53 1.16% 53 1.46% 3467 2.35% Bulgaria
3 38 0.83% 38 1.05% 72 0.05% US Commercial
4 6 0.13% 6 0.17% 6 0.00% Non-Profit Organization
5 5 0.11% 5 0.14% 6 0.00% Network
6 3 0.07% 3 0.08% 3 0.00% Japan


Generated by Webalizer Version 2.01